More episodes of Florida's Venomous Snakes

Featured episodes in Home & Family

Florida's Venomous Snakes

In this wildlife documentary filmmaker Heiko Kiera, aka Ojatro, and snake expert Albert Killian portrait the six venomous snakes found in Florida.